Положення про винагороду педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів

Положення про винагороду педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів

Додаток №2
до рішення сесії
Дядьковицької сільської ради
24 січня 2019 року №26

 

ПОЛОЖЕННЯ
про винагороду педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів

Це положення розроблено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та орґанізацій окремих галузей бюджетної сфери" та наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005р. № 557 "Про впорядкування умов оплати та затверджених схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.10.2005р. за №1130/11410, (з подальшими змінами та доповненнями) до ст. 57 Закону України "Про освіту":

1. Основні положення

 • Винагорода виплачується в межах коштів фонду оплати праці в розмірі до одного посадового окладу (ставки зарплати) за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків у відповідності до ст. 57 Закону України "Про освіту".
 • Надавати працівникам ДНЗ матеріальну допомогу на оздоровлення при відпустці в розмірі посадового окладу в межах затвердженого фонду заробітної плати ст. 57 Закону України "Про освіту".
 • Проводити преміювання працівників ДНЗ до державних свят та визначних дат в межах затвердженого фонду заробітної плати, до свята працівників освіти.
 • Проводити преміювання працівників ДНЗ в кінці року за результатами виконаних показників за рахунок економії фонду заробітної плати.
 • Сприяти виплаті працівникам при виході їх на пенсію, досягнувши пенсійного віку, одноразової допомоги в розмірі посадового окладу ставки заробітної шкали та на ювілеї (30, 40, 50, 60 років) 500 (п’ятсот) гривень (без нарахувань) в межах фонду заробітної плати.
 • Розміри грошової винагороди працівникам ДНЗ визначаються завідуючою ДНЗ за погодженням з профгрупою ДНЗ, відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи в сумі не більше посадового окладу, в межах затвердженого фонду заробітної плати.

2. Показники винагороди працівників ДНЗ

 • Систематична робота по вдосконаленню навчально - виховного процесу.
 • Робота по вивченню, узагальненню та запровадженню педагогічного досвіду, новаторства й творчості у навчально-виховному процесі. Підвищення рівня кваліфікації.
 • Виконання навчальних планів та програм.
 • Участь у створенні та зміцненні матеріальної бази, групових кімнат.
 • Здійснення заходів по зміцненню здоров'я, поліпшення фізичного розвитку та запобігання захворюваності у дітей.
 • Дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку ДНЗ, техніки безпеки, охорони праці та протипожежної безпеки.

3. Періодичність та умови виплати

 • Виплата винагороди та премії проводиться за результатами роботи за навчальний рік при умові виконання показників "Положення про винагороду".
 • При наявності дисциплінарного стягнення працівник повністю позбавляється винагороди протягом дії стягнення (ст.151 КЗпП).
 • Дане Положення вважати чинним до часу прийняття нового "Положення про винагороду працівників ДНЗ".

 

Секретар сільської ради               Р.В. Лобащук