Положення про старосту Дядьковицької сільської ради

Положення про старосту Дядьковицької сільської ради

Додаток №1
до рішення сесії
Дядьковицької сільської ради
24 січня 2019 року №22

 

ПОЛОЖЕННЯ
про старосту Дядьковицької сільської ради

І. Загальні положення

Це положення розроблене відповідно до Конституції України, законів України «Промісцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про місцеві вибори», інших актів законодавства України та визначає права та обов’язки старости, порядок його обрання та припинення повноважень, порядок звітування, відповідальність та інші питання, пов’язані із діяльністю старости.

ІІ. Правовий статус старости

 1. Староста є виборною посадовою особою місцевого самоврядування, яка представляє інтереси села (сіл), що входять до відповідного старостинського округу, і набуває своїх повноважень починаючи з моменту складання ним присяги відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».
 2. Правовою основою діяльності старости є Конституція України, закони.
 3. України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про місцеві вибори», інші акти законодавства Українита це Положення.
 4. Староста за посадою входить до складу виконавчого комітету Дядьковицької сільської ради.
 5. Староста не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової, творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

ІІІ. Повноваження старости

 1. Відповідно до статті 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» староста:
  1. представляє інтереси жителів відповідного старостинського округу у виконавчих органах Дядьковицької сільської ради;
  2. сприяє жителям відповідного старостинського округу у підготовці документів, що подаються до Дядьковицької сільської ради;
  3. бере участь у підготовці проекту бюджету в частиніфінансування програм, що реалізуються на території відповідного населеногопункту;
  4. вносить пропозиції до виконавчого комітету Дядьковицької сільськоїради з питань діяльності на території відповідного старостинського округу виконавчих органів Дядьковицької сільської ради, підприємств, установ,організацій комунальної форми власності та їхніх посадових осіб;
  5. бере участь у підготовці проектів рішень Дядьковицької сільської ради, що стосується майна територіальної громади, розташованого на території відповідного старостинського округу;
  6. бере участь у здійсненні контролю за станом благоустрою відповідних сіл та інформує сільського голову, виконавчі органи сільської ради про його результати;
  7. сприяє утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення;
  8. здійснює інші повноваження, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами.
 2. Обов’язки старости:
  1. додержуватися Конституції та законів України, актів ПрезидентаУкраїни, Кабінету Міністрів України,цього Положення та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок його діяльності та взаємовідносини з Дядьковицькою сільською радою, органами місцевого самоврядування та їхніми посадовими особами,внутрішньою громадою та її членами.
  2. брати участь у засіданнях виконавчого комітетусільської ради;
  3. брати участь в організації та проведенні зборів членів відповідної внутрішньої громади та у оформленні документів цих зборів, вносити пропозиції до порядку денного зборів, організовувати виконання рішень зборів членів відповідної внутрішньої громади та здійснювати моніторинг їх виконання;
  4. сприяти виконанню на території відповідного старостинського округу Дядьковицької сільської ради програм соціально-економічного та культурного розвитку, затверджених рішенням ради, інших актів ради та її виконавчого комітету. Вносити до виконавчого комітету, інших виконавчих органів Дядьковицької сільської ради пропозиції з цих питань.
  5. вести прийом членів внутрішньої громади згідно з визначенимграфіком. Здійснювати моніторинг стану дотримання їхніх прав і законних інтересів у сфері соціального захисту, культури, освіти, фізичної культури та спорту, житлово-комунального господарства, реалізації ними права на працю та медичну допомогу;
  6. вести облік та узагальнювати пропозиції членів внутрішньої громади з питань соціально-економічного та культурного розвитку відповідного населеного пункту дядьковицької сільської ради, соціального, побутового та транспортного обслуговування його жителів;
  7. приймати від членів внутрішньої громади заяви, адресовані органам місцевого самоврядування Дядьковицької сільської радита їхнім посадовим особам, передавати їх за призначенням;
  8. здійснювати моніторинг благоустрою відповідного старостинського округу, вживати заходів до його підтримання в належному стані;
  9. сприяти проведенню контрольних заходів на території відповідного старостинського округу (землекористування, довкілля, об’єкти житлово-комунальної інфраструктури тощо);
  10. здійснювати моніторинг за дотриманням на території відповідного населеного пункту громадського порядку, станом виконанням встановлених рішеннями ради правил з питань благоустрою території населених пунктів територіальної громади, забезпечення в них чистоти і порядку, торгівлі на ринках та зберігання тиші в громадських місцях тощо;
  11. контролювати дотримання правил використання об’єктів комунальної власності територіальної громади, що розташовані на території відповідного старостинського округу;
  12. сприяти органу (органам) самоорганізації населення відповідного старостинського округу;
  13. надавати практичну допомогу органам самоорганізації населення у виконанні ними своїх завдань та повноважень;
  14. не допускати на території відповідного населеного пункту дядьковицької сільської ради дій чи бездіяльності, які можутьзашкодити інтересам територіальної громади та держави;
  15. періодично звітувати (не менш одного разу на рік) перед виконавчим комітетом Дядьковицької сільської ради, перед жителями відповідної внутрішньої громади про свою роботу;
  16. дотримуватися правил службової етики встановлених законодавчими актами України;
  17. виконувати поточні доручення Дядьковицької сільської ради та її виконавчого комітету, сільського голови, звітувати про їх виконання.
  18. нести персональну відповідальність за збереження та використання печатки для довідок, яку використовує в своїй роботі;
  19. вести діловодство. облік і звітність з передачею документів до архіву;
  20. надавати довідки, довідки-характеристики фізичним та юридичним особам, які проживають на території відповідного старостинського округу;
  21. здійснювати нотаріальні дії, керуючись у своїй діяльності законами України та іншими нормативно-правовими актами;
  22. шанобливо ставитися до жителів сіл відповідного старостинського округу та належним чином проводити роботу з їх зверненнями до органів місцевого самоврядування.
 3. Староста має право:
  1. офіційно представляти внутрішню громаду, її членів в органах місцевого самоврядування Дядьковицької сільської ради, брати участь з правом дорадчого голосу у пленарних засіданнях сільської ради, засіданнях її постійних та тимчасових комісій, на яких розглядаються питання, що зачіпають інтереси членів відповідної внутрішньої громади;
  2. одержувати від Дядьковицької сільської ради та їхніх посадових осіб, а також від підприємств, установ, організацій комунальної форми власності, інститутів громадянського суспільства, що розташовані на території громади інформацію, документи та матеріали, що стосуються соціально-економічного та культурного розвитку відповідного старостинського округу;
  3. погоджувати проекти рішень сільської ради та її виконавчогокомітету щодо майна Дядьковицької сільської ради, розташованого на території відповідного населеного пункту;
  4. вносити пропозиції до порядку денного засідань виконавчого комітету Дядьковицької сільської ради з питань, які стосуються інтересів відповідної внутрішньої громади. Оголошувати на засіданнях виконавчого комітету тексти заяв та звернень відповідної внутрішньої громади, її членів з питань, що стосуються інтересів внутрішньої громади чи інтересів Дядьковицької сільської ради загалом;
  5. порушувати у виконавчому комітеті ради питання про необхідність проведення перевірок з питань, віднесених до компетенції ради та її органів, діяльності підприємств, установ і організацій розташованих на території відповідного старостинського округу, незалежно від форми власності;
  6. вносити пропозиції щодо усунення недоліків і порушень керівникам підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, і органів, діяльність яких перевірялася відповідно до п. 5 цієї статті, а також органам, яким вони підпорядковані, порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, з вини яких сталося порушення;
  7. пропонувати питання для розгляду органом (органами) самоорганізації населення відповідного старостинського округу;
  8. вносити пропозиції щодо персонального складу громадських контрольних інспекцій, що створюються за рішенням загальних зборів Дядьковицької сільської ради, сприяти залученню членів внутрішньої громади до участі у здійсненні ними контрольних заходів на території відповідного населеного пункту;
  9. звертатися до державних та муніципальних правоохоронних органів у разі виявлення порушень громадського порядку на території старостинського округу.
 4. З метою запобігання негативним наслідкам реального, потенційного конфлікту інтересів староста бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті виконавчим комітетом Дядьковицької сільської ради рішень, де може виникнути конфлікт його інтересів, за умови самостійного публічного оголошення про такий конфлікт під час засідання виконавчого комітету, на якому розглядається відповідне питання.

ІV. Порядок обрання та припинення повноважень старости

 1. Староста обирається жителями села (сіл), розташованих на території відповідного старостинського округу, на основі загального,рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.
 2. Старостою може бути обраний громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України. Старостою не може бути обраний громадянин України, який має судимість за вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, якщо ця судимість не знята чи не погашена у встановленому законом порядку.
 3. Строк повноважень старости, обраного на чергових виборах, становить 5 років, крім випадків дострокового припинення його повноважень з підстав і в порядку, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування».
 4. Повноваження старости починаються після склдання ним присяги такого змісту: «Я, (прізвище, ім’я, по батькові), усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки». Присяга приймається на пленарному засіданні сільської ради, на якому відповідною територіальною виборчою комісією були оголошені рішення щодо його обрання та реєстрації.
 5. Повноваження старости вважаються достроково припиненими у разі:
  1. його звернення з особистою заявою до Дядьковицької сільської ради про складення ним повноважень старости (відставка);
  2. припинення громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;
  3. набуття громадянства іншої держави;
  4. набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;
  5. набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;
  6. відкликання з посади за народною ініціативою;
  7. визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;
  8. його смерті.
 6. Повноваження старости можуть бути припинені за рішенням Дядьковицької сільської ради, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень. Таке рішення сільська рада приймає таємним або відкритим голосуванням більшістю голосів від її загального складу.
 7. Староста може бути відкликаний з посади за народною ініціативою в порядку, визначеному Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», з особливостями, передбаченими Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», не раніше як через рік з моменту набуття ним повноважень.
 8. Рішення про внесення пропозицій щодо відкликання старости за народною ініціативою приймається на зборах виборців у кількості не менше 10 осіб.
 9. На підтримку пропозиції про відкликання старости повинно бути зібрано підписи в кількості, що перевищує кількість голосів, поданих за нього на місцевих виборах, за результатами яких він був обраний старостою.
 10. У разі дострокового припинення повноважень старости ці повноваження здійснює тимчасовий виконувач обов’язків старости, якого призначає Дядьковицький сільський голова. Тимчасовий виконувач обов’язків старости здійснює зазначені повноваження з моменту призначення на цю посаду і до моменту початку повноважень старости, обраного на позачергових (чергових) виборах відповідно до Закону України «Про місцеві вибори».

V. Організація діяльності старости

 1. Місце та режим роботи, правила внутрішнього розпорядку, діловодства та інші питання організації діяльності старости визначаються Дядьковицькою сільською радою та її виконавчим комітетом.
 2. Інформаційне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності старости здійснюється виконавчим комітетом Дядьковицької сільської ради і фінансується за рахунок бюджету сільської ради.
 3. Графік прийому жителів старостою затверджується виконавчим комітетом Дяьковицької сільської ради.

VI. Підзвітність та підконтрольність старости

 1. При здійсненні наданих повноважень староста є підзвітним і підконтрольним перед відповідною внутрішньою громадою.
 2. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед жителями відповідного села (сіл) на відкриті зустрічі з громадянами.
 3. На вимогу не менше половини депутатів сільської ради староста зобов’язаний прозвітувати перед радою про свою роботу.

VII. Відповідальність старости

 1. При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальним перед Дядьковицькою сільською радою та внутрішньою громадою.
 2. Староста може бути притягнений до дисциплінарної, матеріальної, цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності, визначеної законом.
 3. Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності старости, відшкодовується за рахунок його власних коштів у порядку, встановленому законом. Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності старости, вирішуються в судовому порядку.

 

Секретар сільської ради               Р.В. Лобащук