Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб Дядьковицької сільської ради

Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб Дядьковицької сільської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження сільського голови
10 січня 2019 року №8-к

 

ПОРЯДОК
проведення іспиту кантидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб Дядьковицької сільської ради

І. Загальні положення

 1. Цей порядок визначає процедуру проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб сільської ради як одного з етапів конкурсу, що проводиться у відповідності до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Постанови Кабінету Міністрів України №169 від 15.02.2002 року «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» із змінами, наказу Головного управління Державної служби України №164 від 08.07.2011 року «Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 липня 2011 року за №930/19668 із змінами.
 2. Мета проведення іспиту - об'єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб сільської ради.
 3. Іспит проводиться конкурсною комісією Дядьковицької сільської ради (далі –конкурсна комісія).
 4. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, передбаченим для кандидатів на посади посадових осіб.
  Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється з відповідним обґрунтуванням. Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.
  Кандидати, які надали недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускаються.
 5. Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.
 6. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень посадових осіб, на вакантні посади яких оголошено конкурс.
 7. Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб затверджується розпорядженням голови сільської ради. Питання повинні бути актуальними, ґрунтуватися на чинних нормативно-правових актах.
 8. Перелік питань може розміщуватися на веб- сайті сільської ради, надається для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі.
 9. Екзаменаційні білети затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включається 5 питань – по одному питанню на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень посадових осіб.
 10. Питання 1 - 4 в екзаменаційних білетах містять питання для перевірки знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» , 5-те питання відбирається з переліку питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень вакантних посад.
 11. Кількість білетів повинна бути не менше 15.
 12. За погодженням з головою конкурсної комісії визначається дата проведення іспиту та повідомляється секретарем конкурсної комісії кандидатам про місце і час його проведення.

ІІ. Організаційна підготовка до іспиту

 1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.
 2. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.
 3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути достатньою для кандидатів. Він повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв'язані головою конкурсної комісії.

ІІІ. Складання іспиту

 1. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.
 2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3.3 цього Порядку, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.
 3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.
 4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату за його вибором і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.
 5. Іспит складається державною мовою.
 6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом сільської ради. Перед відповіддю обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.
  Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.
 7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити не більше 60 хвилин.

ІV. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту

 1. Для оцінки знань кандидатів використовується п'ятибальна система:
  • П'ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень вакантної посади.
  • Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень вакантної посади.
  • Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.
  • Два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.
  • Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.
 2. Після закінченні часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання всіма членами конкурсної комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.
 3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється під підпис.
 4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у сільській раді.
 5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.
 6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.
 7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.
 8. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.

 

Сільський голова                    Вітковець Л.А.